top of page

OZ POMÁHAJME SPOLU

podmienky používania webovej stránky

 1. Spoločnosť PLAČEK PREMIUM, s.r.o., Moyzesová 6, 811 05 Bratislava, IČO: 31 403 344 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 2. COOKIES. Pri použití webových stránok starajmesa.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

  1. ​Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

  2. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

   1. ​dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,

   2. ​dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam starajmesa.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

  3. Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

  4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

  5. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok starajmesa.sk, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.

 3. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránka starajmesa.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

 4. KONTAKTOVANIE UŽÍVATEĽA NA ZÁKLADE ŽIADOSTI. Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok starajmesa.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

  1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

  2. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú: 

   • ​meno a priezvisko [nevyhnutné]

   • e-mailová adresa [nevyhnutné]

   • telefónne číslo [nevyhnutné]

   • spoločnosť (pracovisko/zamestnávateľ) užívateľa.

 5. ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

 6. TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.

 7. SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

 8. PLNENIE ZMLUVY. Pre prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy Vaše osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchovávame na základe oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami takéhoto spracúvania sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb. Na účely plnenia zákonných povinností osobné údaje Spoločnosť spracúva po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané na účel plnenia zmluvy sú spracúvané v rozsahu, v akom boli prevádzkovateľovi poskytnuté za účelom plnenia zmluvy (tj. najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia).

 9. ZVUKOVÉ A AUDIOVIZUÁLNE ZÁZNAMY. Za účelom zverejňovania zvukových nahrávok, audiovizuálnych záznamov a obrazových záznamov z našich školení o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu zaznamenaného hlasu a Vašej podoby len s Vašim súhlasom. Takýto súhlas je od Vás požadovaný samostatne pri prihlasovaní sa na školenie, prípadne pred začiatkom školenia, pričom takéto osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne kratšie, ak tento súhlas v priebehu uvedených troch rokov odvoláte, alebo upravíte niektoré s Vašich práv uvedených nižšie. Účelom takéhoto spracúvania je prezentovanie a marketing našej spoločnosti.

 10. ZÁUJEMCOVIA O PRÁCU V NAŠEJ SPOLOČNOSTI. Prostredníctvom našej webovej stránky máte možnosť nám zaslať Váš životopis (CV), na základe ktorého môžete byť vybraný a zamestnaný v našej spoločnosti. Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise spracúvať potrebujeme tiež Váš súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu bohužiaľ nebude z našej strany možné Vami zaslaný životopis prezerať, na základe čoho o Vašej žiadosti o práci v našej spoločnosti ani nebudeme vedieť. V súvislosti so zaslaným životopisom o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu Vami uvedených údajov v tomto životopise, pričom ide najmä o: meno, priezvisko, tel. č. a e-mailová adresa. Osobné údaje za účelom vyhodnocovania životopisov uchovávame po dobu 1 roka.

 11. NEWSLETTER. Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok starajmesa.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje za účelom zasielanie správ obsahujúcich priamy marketingový obsah – newsletter. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok. Prevádzkovateľ môže užívateľovi zasielať newslettre aj na základe jeho oprávneného záujmu za splnenia nižšie uvedených podmienok.

  1. ​Poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účel zasielania newsletteru užívateľovi, ktorý nie je zákazníkom prevádzkovateľa je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajovv nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých takýmto užívateľom (e-mailovej adresy).

  2. V prípade, že je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa, tejto zasielame priame marketingové správy týkajúce sa služieb, ktoré sú podobné službám, ktoré si u nás takýto zákazník už objednal, pričom právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov existujúcich zákazníkov je náš oprávnený záujem, nakoľko dôvodne predpokladáme, že sú naše ponuky pre týchto zákazníkov zaujímavé. Zákazník má samozrejme možnosť kedykoľvek zasielanie takýchto správ bezplatne odmietnuť, a to buď prostredníctvom na to určeného odkazu uvedeného v správe, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu marketing@superzoo.sk.

  3. TRVANIE SÚHLASU. Súhlas užívateľa podľa vyššie uvedeného nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

  4. TRVANIE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, ktorých právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa, trvá po dobu dvoch rokov odo dňa vykonania poslednej objednávky zákazníkom alebo do doby odmietnutia zasielania takýchto správ, resp. to doby namietnutia spracúvania osobných údajov na tento účel.

  5. ÚČEL. Účelom spracúvania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru (informačného letáku) alebo zasielania newsletteru s ponukami podobného tovaru a službami tým, ktoré si u nás už užívateľ objednal, a to zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.

  6. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zasielania newsletterov, tieto spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

  7. SPRÁVNOSŤ. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ môže užívateľa požiadať o kontrolu alebo aktualizáciu ním poskytnutých osobných údajov za účelom zabezpečenia ich správnosti.

  8. PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa. V súvislosti so zasielaním newslettrov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do krajiny mimo EÚ, konkrétne do Spojených štátov amerických (USA). V prípade, že sú osobné údaje sprístupňované osobám mimo EÚ, prevádzkovateľ dbá na to, aby boli príjemcovia certifikovaný tzv. certifikátom „PrivacyShield“.

 12. POUČENIE O PRÁVÁCH DOTKNUTEJ OSOBY. Ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje, dostávate sa do pozície tzv. dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba si môžete u našej spoločnosti uplatniť najmä tieto práva:

  1. ​právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Spoločnosť potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Spoločnosť tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Spolu s vyššie uvedeným budú dotknutej osobe poskytnuté aj informácie najmä o účele tohto spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli tieto získané a informácie o existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

  2. Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Spoločnosť účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré jej v súvislosti s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

  3. právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o dotknutej osobe eviduje Spoločnosť nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba požiada.

  4. právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, za predpokladu, že:

   1. ​osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

   3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 6,

   4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

   5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

 2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti,

 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spoločnosť vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 6, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;

 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

 3. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Spoločnosti, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Spoločnosť nebude bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania alebo ich využitia na uplatnenie právnych nárokov.

 

V prípade, že obmedzenie spracúvania osobných údajov má byť zrušené, Spoločnosť o tejto skutočnosti vopred informuje dotknutú osobu.

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Spoločnosti, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujmealebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Spoločnosti,

  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu b) tohto odseku, jej osobné údaje Spoločnosť nemôže ďalej spracúvať.

 

Spoločnosť doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Dotknutá osoba má právo u Spoločnosti kedykoľvek namietať rozhodnutie Spoločnosti, ktoré má právne účinky dotýkajúce sa dotknutej osoby, alebo ju významne ovplyvňujú, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to neautomatizovaným spôsobom, t.z. rozhodnutie overí poverená osoba osobne. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak je automatizované rozhodnutie potrebné za účelom uzavretia zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou, ak je toto rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak dotknutá osoba na automatizované rozhodnutie udelia výslovný súhlas.

 • právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Spolu s vyššie uvedeným budú dotknutej osobe poskytnuté aj informácie najmä o účele tohto spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli tieto získané a informácie o existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

 

Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré jej v súvislosti s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 • právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o dotknutej osobe eviduje Prevádzkovateľ nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba požiada.

 • právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, za predpokladu, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

 2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 • Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

 3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania alebo ich využitia na uplatnenie právnych nárokov.

 

V prípade, že obmedzenie spracúvania osobných údajov má byť zrušené, Prevádzkovateľ o tejto skutočnosti vopred informuje dotknutú osobu.

 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

K Vami poskytnutým osobným údajom môžu mať okrem prevádzkovateľa prístup aj tretie strany. Tretími stranami možno rozumieť poskytovateľov účtovných služieb, poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov služieb spojených so zasielaním newslettrov, spoločnostiam poskytujúcim služby cookies, ako aj osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb spojených s marketingom.

bottom of page